Betrekkingen met Nederland

1.1 Context

Qatar is een van de meest ontwikkelde landen in de regio op het gebied van welvaart en scholing. Alle inwoners van Qatar hebben recht op gratis gezondheidszorg en onderwijs.. Analfabetisme is afgenomen en met name vrouwen hebben in vergelijking met de omringende landen een relatief hoog opleidingsniveau. Samen met zijn echtgenote, de zeer populaire Sheikha Mozah, zet de Emir zich in op het gebied van democratisering en mensenrechten. Zo legt de nieuwe grondwet de gelijkheid van de sexen vast (een enorme stap in een land waar vrouwen tot 1995 nog niet eens auto mochten rijden) als ook de vrijheid van godsdienst. De huidige constitutie (geratificeerd in juni 2004 ter vervanging van de constitutie van 1970/1972 legt de wetgevende en uitvoerende macht in de handen van de emir. De Ministerraad wordt door hem benoemd en legt aan hem verantwoording af. De Adviesraad (Majlis al-Shura) bestaat uit 45 zetels, waarvan 2/3 wordt gekozen en 1/3 door de emir wordt benoemd. Politieke partijen zijn niet toegestaan, maar in maart 1999 werden in Qatar voor het eerste nationale verkiezingen gehouden op gemeentelijk niveau, waaraan zowel mannen als vrouwen konden deelnemen. Ook is er een nationaal mensenrechten comité opgericht, teneinde te helpen met het democratiseringsproces. De democratiseringen worden geleidelijk doorgevoerd, waarbij rekening moet worden gehouden met de behoudende aard van de Qatari bevolking op culturele en religieuze gronden.

1.2 Politiek
De betrekkingen met Nederland zijn goed. Tot augustus 2005 werden de Nederlandse belangen in Qatar behartigd door HMA Koeweit. In augustus opende Nederland een aparte ambassade in Doha met het oog op de toenemende economische belangen van Nederland in Qatar. Aandacht op buitenlands politiek gebied gaat uit naar de veiligheid en stabiliteit in de Golfregio, de samenwerking binnen de Gulf Cooperation Council (GCC) en de bilaterale betrekkingen met Nederland. Tevens gaat aandacht uit naar ontwikkelingen in het staatsbestel en in de binnenlandse politiek.

1.3 Economie
De handelsbetrekkingen tussen Nederland en Qatar laten een aanzienlijke groei zien. Nederland exporteert groenten, fruit, bloemen, planten, meel en zuivelproducten. Nederlandse bedrijven zijn ook betrokken bij grote olie, gas –en infrastructurele projecten. Het aantal Nederlandse bedrijven dat in Qatar een vestiging opent, neemt elk jaar toe. Op het gebied van onderwijs, energie, het transport van energie en infrastructuur zijn er in Qatar mogelijkheden zijn voor het Nederlandse bedrijfsleven. Tevens bestaat er in Qatar behoefte aan
Nederlandse kennis op het gebied van duurzame energie; uiteraard is de Nederlandse kennis op het gebied van transport en logistiek, water en milieu bekend en ook gewenst. Andere sectoren waarin geïnvesteerd wordt zijn,gezondheidszorg en toerisme.

1.4 Cultuur
Op dit moment is er samenwerking tussen Qatar en Nederland op het gebied van onderwijs. Deze samenwerking zou geïntensiveerd kunnen worden.
De Christelijke Hogeschool Nederland uit Leeuwarden beschikt met de Dutch University, over een dependance in Qatar. Onderhandelingen zijn gaande tussen de VU Amsterdam en Qatar Foundation om een dependance van de VU te openen bij de Qatar Foundation in Doha.

1.5 Ontwikkelingssamenwerking
Tussen Nederland en Qatar bestaat er geen ontwikkelingssamenwerkingsovereenkomst.

1.6 Verdragen
Voor de meest actuele informatie over de bilaterale verdragen kunt u terecht bij de verdragenbank van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

In juni werd een MoU m.b.t. een framework voor economische samenwerking tussen Qatar en Nederland getekend. Onderhandelingen zijn gaande voor een Investerings beschermings overeenkomst en een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting tussen beide landen.

Bron: www.minbuza.nl

Leave Your Comment